PGメモ

非エンジニアの記録

symfony1.4 タスクの作り方

php symfony generate:task xxxxx